Toimintalinja

 

Kuusjoen Humun Yleisurheilujaoston Toimintalinja 

 

 

1. Johdanto

Junioritoiminnassamme noudatetaan Nuoren Suomen ja Suomen Urheiluliiton laatimia sinettiseurakriteereitä. Nuori Suomi -ohjelman mukaisesti seuralle on laadittu omat pelisäännöt lasten, nuorten, ohjaajien ja vanhempien kanssa. Seurassa on lasten- ja nuorten urheilutoiminnasta vastaava vastuuhenkilö. Seuran toiminta alkaa syksyisin, mukaan toiminttaa on mahdollista päästä kesken kauden. Seuralla on toimintaa lähes ympäri vuoden, joitain lomaviikkoja lukuun ottamatta. 

 

2. Toiminnan visio

Visio: Kuusjoen Humu tarjoaa kaikille halukkaille lapsille ja nuorille positiivisia ja kehittäviä liikuntaelämyksiä kannustavassa ilmapiirissä!

Visiota toteutamme tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille laadukasta ja monipuolista liikuntaa. Otamme huomioon lasten kyvyt ja taidot ja kannustamme kaikkia tekemään parhaansa. Harjoittelumme on monipuolista ja kehittävää. Harjoituksissamme kehitetään lasten ja nuorten motoriikkaa ja liikkuvuutta sekä monipuolisia lajitaitoja. 

Tuemme lasten henkistä kasvua korostamalla ryhmässä toimimista, parhaansa yrittämistä, kilpailutilanteissa voittamaan ja häviämään oppimista sekä valmennusryhmässä pitkäjänteisen harjoittelun merkitystä. Tytöt ja pojat harjoittelevat yhdessä. Harjoittelu on liikunnan iloa!

Suomen Urheiluliiton toiminnan tarkoituksena on innostaa ja palvella jäseniään tuottamaan kansainvälisesti menestyviä yleisurheilijoita sekä laadukasta, arvostettua ja koko yhteiskunnan kattavaa yleisurheilutoimintaa lapsi-, nuoriso-, kilpa- ja huippu-urheilijoiden sekä harrastajaliikkujien ja urheilun seuraajien tarpeisiin. Kuusjoen Humussa tehdään työtä, joka seuratasolla rakentaa pohjaa SUL:n toiminnalle.

 

3. Eettiset linjaukset

Toiminnassamme tärkeää on liikkumaan kannustaminen ja innostaminen, tasavertaisuus, avoin tiedottaminen sekä päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat.

Liikkumaan kannustaminen ja innostaminen:

Ohjaajat kannustavat kaikkia taitotasosta riippumatta. Koetetaan saada myös lapset kannustamaan toisiaan. Kannustetaan lapsia liikkumaan myös harjoitusten ulkopuolella. Liikunnan ilo on tärkeä osa lasten motivointia. Seuran kilpailutoiminta on Suomen Urheiluliiton ja Nuoren Suomen lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten mukaista.

Tasavertaisuus:

Kaikki lapset huomioidaan tasavertaisesti. Lapsia arvostetaan ja heistä ollaan aidosti kiinnostuneita. Lapsia kannustetaan osallistumaan tapahtumiin kuten leireille ja kilpailuihin tasavertaisesti. Kaikkia tuetaan osallistumiskuluissa yhtä paljon.

Tiedottaminen:

Tiedotamme avoimesti ja aktiivisesti seuran toiminnasta toiminta-alueellamme ja erityisesti toimintaamme osallistuvien lasten koteihin.

Päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat:

Korostamme terveellisten elämäntapojen ja päihteettömyyden merkitystä.

 

4. Toiminnan tavoitteet

4.1 Seuran toiminta on kasvatuksellista

Lapsille opetetaan reilua, kannustavaa, positiivista ja ystävällistä käyttäytymistä. Seura ottaa ja kantaa vastuuta lasten kasvattamisesta.  Seuran ohjaajat näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään. Lasten kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöt.

 

4.2 Seuran toiminta on monipuolista

Seuran ohjelmassa on monipuolista ja kaikille sopivaa liikuntaa. Yleisurheiluharjoittelun tukena käytetään hyväksi myös muita lajeja. Kaikille ohjaajille tarjotaan samat mahdollisuudet osallistua ohjaaja- ja valmentajakoulutukseen.

 

4.3 Seurassa tehdään työtä lasten ja nuorten parhaaksi

Lapset ja nuoret nauttivat viikoittain monipuolisesta liikunnasta ja saavat perustan läpi elämän kestävään liikuntaharrastukseen. Tavoitteena on lisäksi, että harrastusta jatketaan seurassamme.

Seuran ohjaajat sisäistävät Suomen Urheiluliiton ja Nuoren Suomen arvot ja ovat motivoituneita ohjaamaan kasvatuksellista ja väkivaltaa ehkäisevää liikuntaa sekä toimimaan liiton arvojen mukaisesti, eettisesti ja kiinnittäen huomiota turvallisuuteen.

Seura ja ohjaajat ovat sitoutuneet laadukkaan toiminnan kehittämiseen ja toimivat vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa.

 

4.4 Seuramme tarjoaa liikunnan iloa lapsille, nuorille, vanhemmille ja ohjaajille

Harjoituksissamme on iloinen ja kannustava ilmapiiri. Kaikki halukkaat vanhemmat ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Tarjoamme kaikille mukaan tuleville vanhemmille koulutusta lasten ja nuorten liikunnan ohjaamiseen. Ohjaajat pyrkivät mahdollisuuksien mukaan liikkumaan lasten kanssa ja näyttämään näin esimerkkiä – sekä nauttimaan samalla liikunnasta itsekin!

Seurassa tuetaan ja kannustetaan ohjaajia huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja osaamisensa kehittämisestä sekä kiitetään ohjaajia heidän antamastaan panostuksesta.

 

5. Käytännön toimintatavat ja periaatteet

5.1 Seurassa huolehditaan ohjaajien koulutuksesta

Kaikki seuran ohjaajat ovat käyneet vähintään yhden seuraavista tai vastaavasisältöisen koulutuksen (jatkossa I tai II-tason yleisurheiluohjaajakurssit):

·         starttikurssi

·         yleisurheiluohjaajakurssi

·         lasten urheilun perusteet

·         nuorten urheilun perusteet

Seuran ohjaajat ovat kiinnostuneita omien taitojensa kehittämisestä lasten ja nuorten ohjaamisessa. Seurassa panostetaan ohjaajien säännölliseen ja jatkuvaan koulutukseen ja siihen ohjataan taloudellisia resursseja.

          

5.2 Seurassa kiitetään kaikkia seuratyöntekijöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä

Seurassa huomioidaan arvokas työ palkitsemalla ja kiittämällä ohjaajia, valmentajia ja muita toimijoita. Kiitosta jaetaan kaikille toimijoille tasapuolisesti kauden päättävässä puurojuhlassa sekä heti tapahtumien jälkeen järjestelyihin osallistuneille.

 

 5.3 Seurassa kasvatetaan lapsia sekä liikunnallisesti että henkisesti

Liikunnan lisäksi myös lasten henkisen kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota. Lapsille opetetaan reilua, kannustavaa, positiivista ja ystävällistä käyttäytymistä. Seura kantaa vastuuta lasten kasvattamisesta. Seuran ohjaajat näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään. Vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöt.

 

5.4 Harjoitusryhmien muodostaminen ja harjoitusajankohdat

Harjoitusryhmät muodostetaan iän ja osaamistason mukaan. Valmennusryhmään on koottu vähintään 10-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka ovat motivoituneita harjoittelemaan enemmän sekä osallistumaan ainakin piirinmestaruuskisoihin sekä seuracup-kisoihin. Valmennusryhmään kuulumisesta sovitaan yhdessä nuoren urheilijan, hänen vanhempiensa ja seuran urheiluohjaajien kesken.

Talvikauden harjoitusryhmät lokakuusta huhtikuuhun:

  keskiviikkoisin urheilukoulu.

Lisäksi talvikaudella valmennusryhmän harjoitukset tilanteen mukaan.

Keväällä toukokuussa maastojuoksut kaikille ryhmille.

Kesällä harjoittelemme urheilukentällä.  .

Syyskuu pidetään lomaa, valmennusryhmä kokoontuu kuitenkin kerran viikossa.

 

5.5 Tiedottaminen

Seuramme toiminnasta tiedotetaan Myclubin kautta, kaupunkitiedotteessa, urheilukentän huoltorakennuksen seinän - ja koulun ilmoitustaululla ja harjoituksissa jaettavilla infolapuilla sekä yksittäisistä vuoroperuutuksista myös Kuusjokitalon ovella. Valmennusryhmälle tiedotetaan harjoitusajankohdista harjoituksissa sekä tekstiviesteillä.

 

6. Seuran organisaatio ja vastuujaot

6.1 Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö

Seurassa on yksi henkilö, joka vastaa nuorisotoiminnan organisoinnista. Hän toimii seuran linkkinä niin liittoon kuin Nuoreen Suomeen. Nuorisotoiminnasta vastaava henkilö laatii yhdessä muiden ohjaajien kanssa lasten ja nuorten harjoitteluohjelman vuosittain. Nuorisotoiminnasta vastaava henkilö vastaa lasten ja nuorten harjoitteluun ja toimintaan liittyvien sekä muiden ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta lapsille, nuorille, vanhemmille sekä muille ohjaajille.

 

6.2 Seuran yleisurheilutoiminnan organisaatio

Yleisurheilujaoston puheenjohtaja vastaa lasten ja nuorten urheilutoiminnasta

Tehtävät:

- urheilukoulun ohjelmien suunnittelu ja ohjaus muiden ohjaajien kanssa

- laskutus

- hyväksyy  yu-jaostolle suunnatut laskut

- suunnittelee valmennusryhmän harjoitusohjelman yhdessä ohjaajien kanssa

- huolehtii ohjaajille maksettavat korvaukset

- päättää palkittavat urheilijat yhteistyössä ohjaajien kanssa

- huolehtii tilavarauksista

- laatii vuosittain toimintakertomukset ja –suunnitelman

Yleisurheilujaosto

Tehtävät:

- yu-passit ja muut vakuutukset

- huolehtii urheilukoululaisten ja liikuntaleikkikoululaisten maksulaput osallistujille

- omien kilpailujen järjestäminen

- puurojuhlan organisointi

- seuran edustusasujen saatavuudesta huolehtiminen

- varainhankinta

- seuran omien kisojen organisointi

Nuorisopäällikkö

Tehtävät: 

- huolehtii ohjaajien ja toimitsijoiden koulutuksesta

- laatii yhdessä muiden ohjaajien kanssa lasten ja nuorten harjoitteluohjelman vuosittain

- tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa (Varsy, Liiku, Nuori Suomi, SUL, Salon kaupunki,       muut seurat)

Yleisurheiluohjaajat

Tehtävät:

- urheilukoulun ilmoittautumistilaisuuden järjestäminen

- järjestää pelisääntökeskustelutilaisuuden

- huolehtii kilpailuihin ilmoittautumiset ja maksut

- tilaa välineitä ja muita tarvikkeita

- kirjaa harjoituksiin osallistujat harjoituspäiväkirjaan

- harjoitusten ohjaaminen

- harjoitusohjelmien suunnittelu yhteistyössä yleisurheilujaoston puheenjohtajan kanssa

- toimiminen kilpailujen toimitsijana ja tuomarina

- kilpailumatkoilla lasten ohjaaminen ja kuljettaminen

- yleisurheilujaoston puheenjohtajan avustaminen tarvittavissa tehtävissä

Lapset ja nuoret urheilijat

Tehtävät:

- pelisääntöjen noudattaminen

- harjoittelu annettujen ohjeiden mukaisesti

Lasten ja nuorten vanhemmat:

Tehtävät:

- lasten ja nuorten urheiluharrastuksen tukeminen ja kannustaminen

- kuljetukset harjoituksiin ja kilpailumatkoille

- paikallisissa kilpailuissa toimitsijatehtävissä avustaminen

 

7. Pelisäännöt

Seurassa pelisäännöt on sovittu sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. Sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Pelisäännöt tarkistetaan ja sovitaan uudestaan vuosittain, syksyllä harjoituskauden alussa. Ohjaajat muistuttavat lapsia pelisäännöistä aina tarvittaessa.

 

7.1 Liikuntaleikkikoulun ja urheilukoulun lasten vanhempien ja ohjaajien pelisäännöt:

Olemme sopineet liikuntaleikkikoulussa lasten vanhempien ja ohjaajien kesken kauden alussa, että noudatamme seuraavia Pelisääntöjä oman ryhmämme toiminnassa:

1. Kannustamme ja olemme kiinnostuneita lasten harrastuksesta. Kyselemme ja kuuntelemme, kun lapsi kertoo.

2. Ulkoilemme ja liikumme yhdessä lapsen kanssa.

3. Näytämme hyvää esimerkkiä: arkiliikunta, lepo ja ravinto.

4. Iloitsemme lapsen onnistumisista, mutta erityisesti reippaasta osallistumisesta.

5. Käytämme mahdollisuuksien mukaan kimppakyytiä.

6. Huolehdimme yhdessä lasten turvallisuudesta ja hyvästä käytöksestä. Meillä on lupa ojentaa lapsia tarpeen vaatiessa.

 

7.2 Ryhmä 7-9-v. pelisäännöt:

Olemme sopineet  seuraavista Pelisäännöistä, joita me kaikki sitoudumme noudattamaan:

 1. Ollaan kaikkien kavereita.
 2. Ollaan reippaasti mukana liikkumassa.
 3. Kuunnellaan ohjaajaa.
 4. Eteisessä ei juosta eikä riehuta.
 5. Toisten töniminen on kielletty.
 6. Jätetään paikat siisteiksi.

7.3 Ryhmä yli 10-v. pelisäännöt:

Olemme sopineet  seuraavista Pelisäännöistä, joita me kaikki sitoudumme noudattamaan:

 1. Ollaan kaikkien kavereita.
 2. Kuunnellaan ohjaajia.
 3. Toimitaan ohjeiden mukaan.
 4. Yritetään tehdä kakki harjoitteet.
 5. Ollaan rohkeasti mukana ja pidetään hauskaa.
 6. Kannustetaan toisia.

 7.4 Valmennusryhmän pelisäännöt

Nuori sitoutuu:

Osallistumaan harjoituksiin.

Ilmoittamaan poissaoloista viimeistään edellisenä iltana. Poissaolot vain pätevistä syistä.

Olemaan valmis ja halukas harjoittelemaan ohjatusti.

Noudattamaan harjoitusohjelmaa ja täyttämään harjoituspäiväkirjaa.

Osallistumaan kilpailuihin ohjelman mukaisesti. Kilpailut ovat osa harjoitusohjelmaa ja kehityksen seurantaa. Päätavoitteena on piirinmestaruuskisat.

Noudattamaan sovittuja pelisääntöjä.

Olemaan esimerkkinä muille.

Vanhemmat sitoutuvat:

Tukemaan ja kannustamaan nuorta harrastuksessaan.

Kuljettamaan nuorta kilpailuihin ja harjoituksiin tarpeen mukaan.

Huolehtimaan siitä, että nuorella on asianmukaiset tossut, piikkarit ja urheiluvaatteet.

Avustamaan Humun tilaisuuksien ja kilpailujen järjestelyissä.

Mahdollisuuksien mukaan tukemaan seuran varainhankintaa.

Ohjaajat sitoutuvat:

Tekemään nuorelle harjoitus- ja kilpailuohjelman.

Ohjaamaan nuoren monipuolista harjoittelua.

Kuljettamaan nuoria kilpailuihin ja ohjaamaan heitä kilpailutilanteissa.

Huomioimaan nuorten fyysisen ja henkisen kasvun ja tukemaan nuoren kehittymistä.

 

8. Seuran yleisurheilun tarjoamat toimintamuodot ja palvelut

Laadukasta kaikille lapsille ja nuorille sopivaa seuratoimintaa

Seuran yleisurheilutoiminta on monipuolista, laadukasta ja hyvin organisoitua. Lapset ja nuoret odotuksineen, tavoitteineen ja tarpeineen otetaan huomioon. Kaikilla ohjaajilla on yhtenäiset opetuslinjat. Seuran ohjaajat osallistuvat koulutuksiin.

Seuran kilpailutoiminta on Suomen Urheiluliiton ja Nuoren Suomen lasten ja nuorten kilpailutoiminnan suositusten mukaista. Jokaisella on oikeus osallistua tai olla osallistumatta kilpailutoimintaan.

Seura pyrkii järjestämään mielekästä aluetoimintaa yhteistyössä liiton ja lähiseurojen kanssa.